مشخصــات کلــی برنامــه
مرکز برگـزار کننده:پژوهشکده سل و بیماریهای ريوي دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع برنامه:غیر حضوری - مجازی
عنـــوان بــرنامــه:کنترل دخانیات راهکار اصلی کنترل بیماریها
تاریــخ شروع:1400/06/20
تاریخ پایان:1401/12/20
پلتفرم اجرا:سامانه http://tpcrcazmoon.ir
آزمون در اپ:خیر
امتیاز معادل مدون:نمی باشد
کد بــرنامــه:56420001
اهداف:ارتقا سطح آگاهی پزشکان در رابطه با کنترل دخانیات
توضیـــحات:1) آشنایی پزشکان با برنامه های کنترل دخانیات در کشور 2) آشنایی پزشکان با اپیدمیولوژی مصرف دخانیات در کشور 3) آشنایی پزشکان با بیماری زایی دخانیات 4) آشنایی پزشکان با راهکارهای ترک دخانیات
گــروه هــدف برنامــه
نـــام رشتــهامتیــازهزینهمدونفقط هیئت علمی
[1510] پزشکان عمومی* | دکترای حرفه ای101000000بلی
[1725] روانپزشکی* | تخصص101000000بلی
[1710] بیماریهای داخلی* | تخصص101000000بلی
[2011] بیماریهای ریه* | فوق تخصص101000000بلی
[2012] بیماریهای قلب و عروق* | فوق تخصص71000000بلی
[1713] بیماریهای قلب و عروق* | تخصص101000000بلی
[1715] پزشکی اجتماعی | تخصص71000000بلی
[191515] روانشناسی | دکترا71000000بلی
[1921] روانشناسی بالینی | دکترا71000000بلی
[19151] روانشناسی عمومی | دکترا71000000بلی